Reaaliaikaista matkailuanalytiikkaa tiedolla johtamisen tueksi

Salmi Triplizer on Salmi Platform Oy:n kehittämä reaaliaikainen analytiikkapalvelu matkailualan tiedolla johtamisen työkaluksi matkailuun sidonnaisille toimijoille kuten organisaatioille, yhdistyksille, yrityksille ja hankkeille. 

Matkailuanalytiikka tuottaa jatkuvatoimista ja päivätasoista tietoa matkailijoista, heidän matkastaan ja toiveistaan. Ratkaisumme on modernin tiedolla johtamisen ytimessä, tuottaen tarpeellista faktatietoa matkailun vaikutuksista. 

Salmi Triplizer -matkailuanalytiikka koostuu digitaalisesta kyselystä ja raportointialustasta, jossa tuotettu tieto on analysoitavissa. Kyselydataa voidaan täydentää muista tietolähteistä saatavalla tiedolla. Käytössä olevia tietolähteitä ja toimintoja kehitetään jatkuvasti. 

 • koosta kokonaiskuva alueen matkailun tilanteesta
 • tarjoa sidosryhmille tietopohjainen näkemys alueen matkailusta
 • osoita matkailun tuomat aluevaikutukset ja hyödyt
 • kannusta ja auta alueen matkailutoimijoita keräämään tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi
 • kerää vertailukelpoista tietoa alueesta samalle tietoalustalle
 • koosta kokonaiskuva kohteen matkailusta
 • kehitä matkailua tietopohjaisesti
 • opi tuntemaan asiakkaasi
 • osoita, millaisia vaikutuksia ja hyötyjä matkailu tuottaa alueelle
 • kerää vertailukelpoista tietoa joko yhdestä tai useammasta kohteesta samalle tietoalustalle samalla metodilla
 • koosta kokonaiskuva käyntikohteen matkailusta
 • kehitä matkailua tietopohjaisesti
 • opi tuntemaan asiakkaasi
 • osoita, millaisia vaikutuksia ja hyötyjä matkailu tuottaa alueelle

Matkailutiedon hyödyntäminen tiedolla johtamisessa

Ota matkailuanalytiikan käyttö osaksi taktisen liiketoiminnan johtamista tukemaan päätöksentekoa. Perusta liiketoiminnan strategiset päätökset ja laajemmat suuntaviivat ajankohtaiseen tietoon matkailijoista.

Salmi Triplizerilla kerättävä tieto on monipuolisesti hyödynnettävissä mm. matkailun alueellisen vaikuttavuuden todentamiseen, markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen, palvelu- ja tuotekehitykseen ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Tiedon käyttötapoja on yhtä paljon kuin tiedon hyödyntäjiä!

Vakuuta päättäjät ja kumppanit

Kerää ajankohtaista tietoa matkailijoistasi rahoitus-, investointi- ja hankehakemusten pohjalle, jolloin liiketoimintatavoitteiden edistäminen on helpompaa ja uskottavampaa. Tiedon avulla tuot esiin myös päiväkävijöiden usein piiloon jäävän merkityksen alueen matkailulle.

Hyödynnä tietoa liiketoimintaneuvotteluissa päättäjien kanssa: perustele valinnat uskottavasti päättävälle taholle.

Näin edistetään alueellista palvelurakennetta ja panostusta matkailuresursseihin.

Tehosta myyntiä ja markkinointia

 • Sisältöä markkinointiin ja viestintään

Käytä dataa monipuolisesti markkinointisisältönä: sanoita asiakkaiden tyytyväisyyttä tai tiedota matkailun vaikutuksista  potentiaalisille asiakkaillesi ja muille sidosryhmille.

 • Apuja markkinointiin ja myyntiin

Tunnista tiedon avulla kannattavimmat kohderyhmät, selvitä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus ja kohdista markkinointiviestejäsi.

Kehitä tuotteita ja palveluja

Näe miltä kohde näyttää matkailijan näkökulmasta ja luo uusia tai kehitä olemassa olevia tuotteita ja palveluja mm. asiakaspalautteiden pohjalta.

Paranna asiakaskokemusta asiakaslähtöisesti!

Osoita tehtyjen panostusten tai investointien onnistuminen tai epäonnistuminen ja muuta toimintaasi tiedon pohjalta oikeaan suuntaan.

Syvennä sidosryhmäyhteistyötä

Tiedota analytiikan avulla matkailun alueellisesta tilanteesta muille toimijoille ja omalle henkilökunnallesi: missä on onnistuttu, missä on kehitettävää, mihin palveluihin matkailijat ovat tyytyväisiä.

Salmi Triplizer toimii erinomaisesti osana hallitustyöskentelyä sekä yhteistyössä alueen matkailuyritysten ja alueen päättäjien välillä.

Aloita analytiikan avulla keskusteluja sekä innosta toimijoita yhteistyöhön ja muutokseen.

Laajasti tietoa matkailijoista ja matkailun vaikuttavuudesta

Salmi Triplizer -matkailuanalytiikka kerää laajasti tietoa eri matkailun osa-alueista, keskittyen erityisesti matkailun vaikuttavuuteen sekä matkailijaprofilointiin ja -kokemukseen. Nämä tiedot antavat erinomaisen tietopohjan matkailun kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden todentamiseen. Matkailun alueelliset erityispiirteet huomioidaan tiedonkeruussa toimijan toiveiden mukaisesti.

Triplizer matkailutulotutkimus

Tiedon kerääminen

Salmi Triplizer -matkailuanalytiikkaa kerätään matkailijoilta digitaalisella kyselyllä, joka on optimoitu mobiililaitteille. Kyselyn kysymysrunko on vakioitu, mikä mahdollistaa tiedon yleistettävyyden, vertailun eri tiedonkeruutahojen välillä sekä vaivattoman ja kustannustehokkaan käyttöönoton. Kerää laajasti tietoa matkailun vaikuttavuudesta, matkailijaprofiileista sekä -kokemuksesta.

Matkailijamäärien arvioiminen

Salmi Platform Oy tekee yhteistyötä Telia Company Oyj:n kanssa, jonka operaattoridata toimii yhtenä tietolähteenä matkailijamäärien arvioinnissa. Se kerää ja arvioi anonyymisti kohteen kävijämääriä puhelinliittymien avulla. Yhdistämällä Telian operaattoridataa Salmi Triplizerin kyselytietoon voidaan arvioida matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia. Operaattoridatan avulla kohteen kävijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: päiväkävijöihin, yöpyviin matkailijoihin ja paikallisiin.

Tiedon raportointi

Kyselytieto ja muut mahdolliset tietolähteet yhdistetään kokonaisvaltaiseksi tietopaketiksi Microsoft Power BI-pohjaiselle raportointialustalle. Tieto on käytettävissä visuaalisina kuvaajina ja helposti vertailtavissa. Kyselytieto päivittyy raportille päivätasoisesti.  Tieto on saatavilla alustalla käyttäjätunnuksilla 24/7.  Tieto voidaan siirtää myös asiakkaan omalle käytössä olevalle raportointialustalle tarvittaessa.

Ota yhteyttä