Tietosuojaperiaatteet

Tiedot kerää ja tallentaa rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelyssä noudatetaan rekisterinpitäjän tietosuojaperiaatteita.

Rekisterinpitäjä: Salmi Platform Oy
Y-tunnus: 3096148-6
Osoite: Käsityökatu 43
Postinumero ja -toimipaikka: 70100 Kuopio

Hurja Solutions Oy ylläpitää Salmi Platform Oy:n palvelualustojen ja verkkosivujen asiakasrekisteriä ja toimii tässä ominaisuudessa tietojen käsittelijänä yllä mainitun rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjä vastaa, että sillä on oikeus kerätä ja käsitellä henkilötietoja sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. Hurja Solutions Oy palvelualustojen ylläpitäjänä ainoastaan tallentaa rekisterinpitäjän keräämän tiedon eikä vastaa sen käsittelemistä tai välittämistä aineistoista ja sisällöistä miltään osin.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Salmi Platform Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu: 1.1.2020. Viimeisin muutos: 20.4.2020

1 Rekisterinpitäjä

Salmi Platform Oy
Käsityökatu 43, 70100 Kuopio
info@salmiplatform.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jere Anttalainen
Käsityökatu 43, 70100 Kuopio
puh. 044 723 7151
sähköposti jere.anttalainen@salmiplatform.com

3 Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvän markkinointiviestinnän mahdollistamiseksi ja kohdentamiseksi oikeille tahoille.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiassa yritysten ja muiden yhteisöjen tietoja, joihin liittyen tallennetaan myös organisaatioiden yhteyshenkilöiden ja muiden kontaktihenkilöiden nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Henkilöasiakkaiden henkilötietoja säilytetään vain kyselyiden arvontoihin osallistuneiden henkilöiden osalta arvontaan saakka.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääasiassa asiakasorganisaatioiden verkkosivuilta ja suoraan yhteyshenkilöiltä. Tietoja kerätä myös rekisterinpitäjän ylläpitämien verkkosivustojen yhteydenottolomakkeiden ja muiden vastaavien lomakkeiden kautta sen perusteella, mitä tietoja lomakkeen täyttäjä on lomakkeeseen syöttänyt. Organisaatioihin liittyviä henkilötietoja saatetaan kerätä myös julkisista tietolähteistä kuten esim. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämät tietopalvelut sekä muut vastaavat tietopalvelut.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään. Rekisterinpitäjä saattaa luovuttaa tietoja antaessaan ulkopuoliselle viestintätoimistolle tai muulle vastaavalle toimijalle rajatun toimeksiannon suorittaa markkinointiviestintää puolestaan.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto: Markkinointirekisteriä ei säilytetä paperisena

B) Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköinen rekisteri on suojattu tavanomaisin tietoteknisin suojaustoimin, joihin sisältyy rajattu pääsy aineistoon, käyttäjien tunnistaminen, virustorjuntaohjelmistot, verkon palomuurisuojaus ja muu vastaava suojaus sekä fyysisen kulun estäminen palvelintiloihin.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja pyynnön yhteydessä on todistettava oma henkilöllisyys. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

In English