Kuva: Visit Syöte

Syötteellä kerättiin tietoa matkailun vaikutuksista

Suomen eteläisimpien tuntureiden Syöte keräsi Salmi Triplizer -matkailuanalytiikalla muhkean datapotin maaliskuun 2022 hiihtolomakuukauden ja pääsiäisen aikana. Tuloksena syntyi uutta, tarkennettua tietoa Syötteelle suuntautuvan matkailun vaikutuksista sekä matkailijoiden tyytyväisyydestä.

Matkailudatan keräämistä kokeiltiin Syötteellä ensimmäistä kertaa

Syöte on nopeasti kehittyvä matkailukohde, joka haluaa kasvaa viisaasti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Syötteellä haluttiin myös saada tietoa matkailun vaikutuksista ja kumppaniksi tähän toimintaan valikoitui Salmi Platform, jolla oli juuri sopivasti tarjolla tutustumistarjous matkailutiedon keräämiseksi. 

Syötteen matkailualueen kehittämistyössä mukana ollut Jukka Koutaniemi on tyytyväinen Salmen tiedonkeruuratkaisuun.

”Matkailudatan kerääminen ja sen analysointi mahdollisimman reaaliaikaisesti auttaa alueen matkailuyritysten kehittämisessä. Kun todellisia asiakasmääriä sekä alueella liikkuvien matkailijoiden kommentteja ja heidän käyttämäänsä rahamäärää saadaan kysyttyä heti sesongin aikana, voidaan analyyseihin luottaa ja vertailla yritysten omiin havaintoihin. Myös tulosten graafinen tarkastelu on toteutettu Salmi Platformissa hyvin selkeällä ja havainnollisella tavalla.”

Syöte tarttui nopealla aikataululla Salmen tutustumistarjoukseen, ja niin Syötteellä päästiin testaamaan matkailuanalytiikkaa lyhyellä ajanjaksolla sisältäen matkailijan hiilijalanjälkilaskennan. 

Matkailun reaaliaikaisen vaikutusmittaamisen ytimessä on matkailijoilta suoraan saatava tieto. Tiedon osalta merkittävää on, että tietoa on tarpeeksi ja Syötteellä tiedonkeruu onnistui upeasti. Aktiivinen, tehokas ja monikanavainen jakelu digikanavissa houkutteli matkailijoita kyselyn ääreen tuoden muhkeat yli 1400 vastausta. Kyselyä jaettiin Syötteen sosiaalisen median kanavissa ja esitteillä, ja myös matkailukohteen yrittäjät jakoivat aktiivisesti kyselylinkkiä omissa kanavissaan. Jopa 64% vastauksista kerättiin pelkästään Facebookin ja Instagramin kautta. 

Minna Hirvonen Syötteen Matkailuyhdistyksestä iloitsee saadusta datasta.

Ihan alkuun on kiitettävä meidän lojaaleja asiakkaita. Pienenä ja kompaktina kohteena saamamme vastausmäärä yllätti minut ihan täysin, sillä myös matkailuyhdistyksemme on pieni ja toimimme pienellä budjetilla, yrittäjien ja Pudasjärven kaupungin rahoilla.”

Vaikutustietoa matkailusta saatiin laaja-alaisesti

Matkailu on monisyistä toimintaa ja sen vaikuttavuuksien selvittäminen vaatii paljon erilaista tietoa. Syötteelle saatiin nyt kattava tietopaketti, jonka perusteella yhden hiihtolomajakson vaikuttavuudesta opittiin paljon. 

Ensinnäkin on mukava todeta, että yleiskuva Syötteestä oli todella positiivinen. Syötteellä käyneiden suositteluhalukkuus (NPS) oli 69, mikä on oikein hyvää tasoa. Kävijöiden tyytyväisyyden pystyi havaitsemaan myös avoimista vastauksista, joita kertyi peräti 1660 kpl. Avoimien vastausten perushenki oli myönteinen ja erityisesti latuihin, rinteisiin ja palveluihin oltiin tyytyväisiä. Palautteissa oli myös havaintoja ja toiveita kehittämiskohteista ja niiden pohjalta on hyvä rakentaa aina vain parempia palveluketjuja matkailijoille.

Matkailijoiden rahankäytöstä selvisi se, että päiväkävijät jättävät käynnillään keskimäärin enemmän rahaa (115,37 eur/hlö/vrk) alueelle kuin yöpyvät matkailijat (75,27 eur/hlö/vrk). Tämä on helppoa ymmärtää, sillä päiväkäynnillään matkailija ikäänkuin kiihkeämmällä rytmillä käyttää palveluita kohteessa, kuin pidempään viipyvä yöpyvä matkailija.

Huomioiden mittausajankohdan eli hiihtolomakauden, ei juuri yllätä, että matkailijoista suurin osa oli perheen kera liikkeellä (59,1%). Mielenkiintoista tulokertymien kannalta oli, että yöpyvistä matkailijoista perheen kera matkailleet jättivät alueelle enemmän rahaa (85,98 eur/hlö/vrk) kuin kaikki matkailijat keskimäärin. Vaikutusmittauksissa oli mukana myös Syötteellä oman mökin omistavat henkilöt ja ylipäänsä mökkimajoittujat. Tämä puolestaan näkyi keskimääräisessä viipymässä, joka nyt tehdyssä vaikutusmittauksessa oli 5,6 vrk, kun taas vain yli 20 petipaikan kohteita mittaavassa kansallisessa majoitustilastossa viipymä oli 3,7 vrk.

Ensimmäiset tiedot myös matkan aiheuttamasta hiilijalanjäljestä

Yhtenä ensimmäisistä kohteista Suomessa Syötteellä selvitettiin myös matkailijoiden matkan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkilaskennalla tutkittiin Syötteelle saapuneiden matkailijoiden matkaketjua ja liikkumisvälineitä. Tämä tieto muutettiin matkan aiheuttamaksi hiilikuormitukseksi. Tuloksena on ensimmäiset tiedot siitä, miten matkailijat saapuvat Syötteelle ja millainen ympäristökuormitus siitä syntyy.

Hiilijalanjäljen suhteen Syöte asettui Salmi Platformin tekemien hiilijalanjälkimittausten keskikastiin. Vertailulukuna voidaan käyttään matkailijoiden kilometriä kohden tuottamaa CO2e -määrää, joka kuvastaa kaikkia kasvihuonekaasuja ilmoitettuna suhteessa hiilidioksidiin. Syötteellä tämä luku oli 0,08 kgCO2e/km. Salmen mittauksissa tämä luku on vaihdellut välillä 0.06 – 0.13 kgCO2e/km.

Syötteelle suuntautuvan liikkumisen hiilijalanjälkeä nostaa suuri autojen määrä. Erityisesti näkyy diesel- ja bensa-autojen osuus. Tälle asialle Syötteellä voidaan tehdä parannusta lisäämällä sähkölatauspisteiden määrää ja tuomalla asiaa myös aktiivisesti esille markkinoinnissa. Syötteelle suuntautuvista joukkoliikennemuodoista parhaiten toimii bussiliikenne, mikä onkin hyvällä tasolla Oulun ja Syötteen välillä. Tämä on omiaan laskemaan Syötteelle matkustamisen hiilijalanjälkeä. Samoin positiivista on se, että lentäminen on Syötteelle saapuvien matkaketjussa mukana vain harvalla. Tosin edessä siintävä kansainvälisen matkailun kasvu voi muuttaa tätä. Raideliikennettä mittauksessa oli vähänlaisesti, mikä voi johtua mittausajankohdasta, eli pääsiäisestä.

Matkailutietoa hyödynnetään monipuolisesti Syötteellä

Minna Hirvosen mukaan Syöte sai tiedonkeruulla todella tärkeää täsmätietoa asiakkaistaan, mikä helpottaa markkinoinnin suunnittelua ja Syötteen matkailun vaikuttavuuden todentamista. 

“Nyt on mahdollisuus näyttää mitä Syötteen matkailu todella merkitsee Pudasjärvelle ja miten moni toimija matkailijoista todella hyötyy. Myös ne keskustan toimijat. Tulemme käsittelemään tietoa Matkailuyhdistyksen hallituksessa ja sekä yrittäjien tapaamisissa Syötteellä. Lisäksi haaveissani on järjestää tilaisuus Syötteen matkailuyrittäjille ja Pudasjärven muille yrittäjille, missä käsittelemme saatua dataa.”

Myös Jukka Koutaniemi löytää paljon hyödyntämismahdollisuuksia matkailudatalle. 

“Matkailudataa voidaan hyödyntää matkailuyritysten kanssa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Samoin tuloksia voi käyttää apuna tulevien investointien sekä kehittämissuunnitelmien pohjana, kun loppuasiakkaiden itse kertomia kommentteja sekä toiveita voidaan nostaa esille.”

Lisätietoa

Minna Hirvonen, toiminnanjohtaja, Syötteen matkailuyhdistys, p: 040 560 0977

Jukka Koutaniemi, matkailun yrityskehittäjä, Pudasjärven Kehitys, p: 050 544 2300

Wille Markkanen, toimitusjohtaja, Salmi Platform Oy, p: 044 553 7775