Reaaliaikaista matkailuanalytiikkaa tiedolla johtamisen tueksi

Salmi Triplizer on Salmi Platform Oy:n kehittämä reaaliaikainen analytiikkapalvelu matkailualan tiedolla johtamisen työkaluksi matkailuun sidonnaisille organisaatioille, yhdistyksille, yrityksille ja hankkeille. 

Matkailuanalytiikan tuottama jatkuvatoiminen ja päivätasoinen tieto matkailijoista, heidän matkastaan ja toiveistaan on modernin tiedolla johtamisen ytimessä, tuottaen tarpeellista faktatietoa matkailun vaikutuksista. 

Salmi Triplizer -matkailuanalytiikka koostuu digitaalisesta kyselystä ja raportointialustasta, jossa tuotettu tieto on analysoitavissa. Kyselydataa rikastetaan muista tietolähteistä saatavalla tiedolla. Käytössä olevia tietolähteitä ja toimintoja kehitetään jatkuvasti. 

Matkailutiedon hyödyntäminen tiedolla johtamisessa

Ota matkailuanalytiikan käyttö osaksi taktisen liiketoiminnan johtamista tukemaan päätöksentekoa. Perusta liiketoiminnan strategiset päätökset ja laajemmat suuntaviivat ajankohtaiseen tietoon matkailijoista. 

Salmi Triplizerilla kerättävä tieto on monipuolisesti hyödynnettävissä mm. matkailun alueellisen vaikuttavuuden todentamiseen, markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen, palvelu- ja tuotekehitykseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. 

Tiedon käyttötapoja on yhtä paljon kuin tiedon hyödyntäjiä!

Vakuuta päättäjät ja kumppanit

Kerää ajankohtaista tietoa rahoitus-, investointi- ja hankehakemusten pohjalle, jolloin liiketoimintatavoitteiden edistäminen on helpompaa ja uskottavampaa. Tiedon avulla tuot esiin myös päiväkävijöiden usein piiloon jäävän merkityksen alueen matkailulle. 

Hyödynnä tietoa liiketoimintaneuvotteluissa päättäjien kanssa: perustele valinnat uskottavasti päättävälle taholle.

Näin edistetään alueellista palvelurakennetta ja panostusta matkailuresursseihin.

Tehosta myyntiä ja markkinointia

 • Sisältöä markkinointiin ja viestintään

Käytä dataa monipuolisesti markkinointisisältönä: hehkuta asiakkaiden tyytyväisyyttä tai tiedota matkailun vaikutuksista  potentiaalisille asiakkaillesi ja muille sidosryhmille.

 • Apuja markkinointiin ja myyntiin

Tunnista tiedon avulla kannattavimmat kohderyhmät, selvitä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus, tarkenna markkinointiviestejäsi ja edistä brändiäsi. 

Kehitä tuotteita ja palveluja

Näe miltä kohde näyttää matkailijan näkökulmasta ja luo uusia tai kehitä olemassa olevia tuotteita ja palveluja mm. asiakaspalautteiden pohjalta.

Paranna asiakaskokemusta asiakaslähtöisesti!

Osoita tehtyjen panostusten tai investointien onnistuminen tai epäonnistuminen ja muuta toimintaasi tiedon pohjalta oikeaan suuntaan.

Syvennä sidosryhmäyhteistyötä

Tiedota analytiikan avulla säännöllisesti  matkailun alueellisesta tilanteesta muille toimijoille ja omalle henkilökunnallesi: missä on onnistuttu, mihin palveluihin matkailijat ovat tyytyväisiä, mitä kehitysideoita nousee esiin. 

Salmi Triplizer toimii erinomaisesti osana hallitustyöskentelyä sekä yhteistyössä alueen matkailuyritysten ja alueen päättäjien välillä.
Aloita analytiikan avulla keskusteluja sekä innosta toimijoita yhteistyöhön ja muutokseen.

Tiedon kerääminen

Salmi Triplizer -matkailuanalytiikkaa kerätään selainpohjaisella kyselyllä, jonka matkailija täyttää mobiililaitteella. Kyselyn kysymysrunko on vakioitu, mikä mahdollistaa tiedon yleistettävyyden ja vertailun eri tiedonkeruutahojen välillä.

Kyselyllä kerätään mm. seuraavia tietoja:

 • matkailijan rahankäyttö eri palveluihin
 • matkailijaprofiili
 • asiakaskokemus
 • matkailijan liikkumisen hiilijalanjälki ja matkaketju (Lue lisää)
Triplizer matkailutulotutkimus

Matkailijoiden tavoittaminen kyselyllä

Kyselyä jaetaan  kohteen matkailijoille digitaalisten kanavien kautta, jotka tavoittavat matkailijat tehokkaasti.

Toimivia jakelukanavia ovat mm.:

 • sähköposti
 • sosiaalinen media
 • verkkosivut
 • kohdistettu mainonta

Kyselyn jakelun onnistuminen on tiedonkeruun edellytys. Digitaalisella jakelulla ollaan saatu vakuuttavia vastausmääriä. 

Muiden tietolähteiden yhdistäminen

Kyselytietoa voidaan rikastaa  yhdistämällä siihen erilaisia avoimia tietolähteitä. 

Käytettäviä tietolähteitä voivat olla mm.

 • Tilastokeskuksen majoitustilasto
 • asiakkaan ilmoittama kävijämäärä
 • Telian operaattoridata

Tietolähteitä yhdistämällä kerätty kyselytieto voidaan yleistää koskemaan koko alueen kävijämääriä. Tämä mahdollistaa myös aluetaloudellisten vaikutusten eli kohteen saaman välittömän matkailutulon laskennan matkailijoiden ilmoittaman rahankäytön perusteella. 

Telian operaattoridata

Salmi Platform Oy tekee yhteistyötä Telian kanssa, jonka operaattoridata toimii yhtenä tietolähteenä kävijämäärien arvioinnissa. Se kerää ja arvioi anonyymisti kohteen kävijämääriä puhelinliittymien avulla. Yhdistämällä Telian operaattoridataa Salmi Triplizerin kyselytietoon voidaan arvioida matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia.

Operaattoridatan avulla kohteen kävijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • päiväkävijöihin
 • yöpyviin matkailijoihin
 • paikallisiin

Tiedon raportointi

Kyselytieto ja muut mahdolliset tietolähteet yhdistetään kokonaisvaltaiseksi tietopaketiksi Microsoft Power BI-pohjaiselle raportointialustalle. Tieto on käytettävissä visuaalisina kuvaajina ja helposti vertailtavissa. Kyselytieto päivittyy raportille päivätasoisesti. 

Tieto on saatavilla alustalla käyttäjätunnuksilla 24/7. 

Tieto voidaan siirtää myös asiakkaan omalle käytössä olevalle raportointialustalle tarvittaessa.

Analytiikan käyttöönotto

Tiedonkeruuprosessi etenee tiedonkeruun valmistelevista toimenpiteistä kyselyn jakelutoimenpiteiden kautta tiedonkeruun tulosten käsittelyyn ja analysointiin. Kerätty tieto on saatavilla raportointialustalla 24/7 ja asiantuntijatukea tarjotaan koko sopimuskauden ajan.

Hinnoittelu

Salmi Analytics Hinnasto

Ota yhteyttä

Saku MäättäMyyntijohtaja
saku.maatta(at)salmiplatform.com
040 801 3232

Asiakkaitamme

Lue miten Pyhä-Luostolla hyödynnetään tietoa
Lue Syötteen tutustumisesta matkailuanalytiikkaan
Ota yhteyttä -kuvake